رفتن یا نرفتن

چهار روایت موازی از مهاجرت ایرانیان از کشور... (احساسات آدما، کودکی شون، وابستگیاشون،  تو هیچ چمدونی جا نمیشه).

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

نرگس و مژگان

نرگس و مژگان