کانون

 کانون مستندی است از پایان نامه دکترای خاطره خدایی که برای تهیه آن با ده ها هنرمند و کاربران و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مصاحبه شده است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

پیر پسر

پیر پسر

بدون بلیط

بدون بلیط

عین غول های قدیمی

عین غول های قدیمی