بدون بلیط

10 بهمن 1392 تنها روزی در تاریخ سینما بود که سینماهای سراسر کشور به صورت رایگان فیلم پخش کردند.
 این مستند نشان دهنده حس و حال مردمی است که برای تماشای فیلم به سینما آمده اند.                

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

شاید که آینده از آن ما

شاید که آینده از آن ما

پیر پسر

پیر پسر

بدون بلیط

بدون بلیط