شاید که آینده از آن ما

تحصیل کودکان کار افغانستان و مشکلات آن‌ها در این مسیر. آقای موسوی مدیر مدرسه خودگردان، تلاش می‌کند شرایط تحصیل کودکان افغانستان در ایران را فراهم کند و مشکلات و موانع سر راه آن‌ها را مرتفع کند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

زعفران

زعفران

پا به توپ

پا به توپ

شاید که آینده از آن ما

شاید که آینده از آن ما